O mediacji

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat mediacji

1. Co to jest Mediacja?

Mediacja ma na celu doprowadzenie do ugodowego, akceptowalnego dla obu stron rozwiązania sporu w drodze negocjacji.

Prowadzona jest ona przy pomocy osoby trzeciej – mediatora, który jest neutralny wobec stron.

Celem mediacji jest wypracowanie zgodnego z prawem kompromisu, który wieńczy ugoda, zatwierdzana na posiedzeniu niejawnym przez sąd.

Korzystanie przez strony z takiej formy rozwiązywania sporu wpływa na znaczne odciążenie i usprawnienie sądownictwa na terenie kraju.

Ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku.

Czyli w efekcie strony za pomocą mediacji mogą uzyskać takie cele, których spodziewają się wszczynając postępowanie sądowe

Z tą różnicą, że uzyskują je szybciej i taniej i bez zbędnego stresu stawiania się w sądzie.

Dodatkowo zaletą mediacji jest to, że strony mają wpływ na zapisy, jakie znajdą się w ugodzie.

Rodzaje mediacji:

  • Mediacje sądowe – ze skierowania sądu
  • Mediacje pozasądowe – kiedy strony same zgłaszają się do mediatora.

2. Dlaczego Sąd kieruje mnie na mediacje?

Od 1 stycznia 2016 roku stosownie do art. 187 § 1 pkt. 4 k.p.c. pozew w sprawach cywilnych obok innych warunków formalnych powinien również zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy takich prób nie podjęto, należy złożyć wyjaśnienie, dlaczego nie skorzystano z pozasądowej drogi rozwiązania sporu.

Jeżeli strony przed złożeniem pozwu nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, stosownie do Art 210 § 22 k.p.c. Sąd poucza strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w drodze mediacji.

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem, podejmowana jest decyzja, czy skierować strony do mediacji.

Mediacja może być prowadzona w każdej sprawie – cywilnej, gospodarczej, rodzinnej, ze stosunku pracy, a także w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym i nakazowym, jeżeli doszło do skutecznego wniesienia zarzutów;

Postanowienie kierujące strony do mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Strony mają prawo wyboru mediatora, jeżeli tego nie uczynią sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w prowadzenia mediacji w sprawach podobnych do tych, jaka toczy się między stronami.

Sąd w miarę możliwości wyznacza mediatora mającego siedzibę w takiej lokalizacji, która jest najbardziej dogodna ze względu na miejsce zamieszkania stron.

3. Co mogę zyskać dzięki mediacji?

1. Czas

Postępowanie mediacyjne, jest dużo krótsze niż postępowanie sądowe.

Średni czas dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wynosi 685 dni

Średni czas zakończenia sprawy przy pomocy mediacji 7-30 dni

Sądy kierując sprawy do mediacji wyznaczają stosunkowo krótki termin na jej przeprowadzenie.

Jeżeli w jej wyniku dojdzie do zawarcia ugody strony zyskują cenny czas. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia rozprawa sądowa odbędzie się zgodnie z wcześniejszym planem.

Dodatkowym atutem jest możliwość umówienia sie na spotkanie mediacyjne w dogodnych dla stron godzinach zarówno dopołudniowych jak i popołudniowych.

Tak by mediacja nie kolidowała z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Decydując się na mediacje wykazujesz sie dobrą wola i możesz zyskać cenny czas.

2. Pieniądze

Wynagrodzenie mediatora w przypadku mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Duz. Z 2016 r. poz. 921).

Zwolnienie strony od kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie mediacyjne.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu

3. Dyskrecja

Mediacja jest poufna, odbywa się „za zamkniętymi drzwiami” w siedzibie mediatora.

W przeciwieństwie do postępowania sądowego, które w większości przypadków jest jawne.

Mediator musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje jakie uzyskał w związku z prowadzeniem mediacji.  .

4 Obawiam się spotkania bezpośredniego ze stroną przeciwną

Czy mogę rozmawiać z mediatorem indywidualnie?

Tak. Mediacja może odbywać się zarówno w obecności wszystkich stron jak i indywidualnie.

W sytuacji, gdy strona poprosi o jej indywidualne prowadzenie mediator spotyka się z każdą ze stron osobno.

Następnie po uzyskani informacji od każdej ze stron, co do oczekiwań przedstawia te informacje pozostałym uczestnikom mediacji.

Kiedy każda ze stron określi, które z propozycji strony przeciwnej są akceptowalne mediator sporządza ugodę satysfakcjonującą obie strony.

Następnie każda ze stron po zapoznaniu z ugoda podpisuje ją.

5 Czy mediator udziela porad prawnych?

Nie. Mediator nie udziela porad prawnych, ale czuwa nad tym by ugoda była zgodna z obowiązującym prawem i nie miała na celu jego obejścia.

6. Sąd skierował mnie do Pani na mediacje

Co mam zrobić, aby przystąpić do mediacji?
Jak będzie wyglądała mediacja?

Jeżeli została dostarczona pisemną informacje z sądu o wyznaczeniu mediatora i skierowaniu sprawy na mediacje na pewno taką samą informacje dostali także strona przeciwna i mediator.

Ja jako mediator wyznaczam niezwłocznie termin spotkania mediacyjnego.

Jeżeli tylko wraz z danymi stron przekazano mi również nr tel., staram się skontaktować telefonicznie z każdą ze stron, aby wyznaczyć taki termin, który będzie wygodny dla wszystkich. Nie będzie kolidował z obowiązkami zawodowymi stron, opieką nad dziećmi czy też wizytą u lekarza.

Możliwe jest również wyznaczenie spotkania w sobotę.

Proszę jednak pamiętać, iż terminy sobotnie są zwykle bardzo obłożone.

Dlatego zachęcam do możliwie jak najszybszego kontaktu telefonicznego w przypadku zainteresowania odbyciem mediacji w takim terminie.

W czasie spotkania mediacyjnego każda ze stron przedstawia istotne dla siebie kwestie oraz wskazuje, jakie zapisy chciałaby zawrzeć w ugodzie.

Gdy dojdzie do porozumienia zostaje przygotowana ugoda.

Z przebiegu mediacji sporządzany jest protokół, w którym zawarte są jedynie podstawowe dane tzn: kto się stawił, gdzie, kiedy, w jakiej sprawie oraz czy mediacja zakończyła się ugodą.

W protokole, niezależnie od wyniku mediacji, NIE ZOSTANĄ zamieszczone informacje, które strony przekazywały w trakcie spotkania. Nie znajdzie się w nim też informacja o tym, która ze stron sprzeciwiła się ugodzie, ponieważ mediacja jest poufna.

Możliwe scenariusze zakończenia spotkania mediacyjnego:

Zawarcie ugody

Ugodę podpisują strony, wyrażając tym samym zgodę na wystąpienie do sądu o jej zatwierdzenie. Każda strona otrzymuje od mediatora odpis protokołu. Mediator przekazuje protokół do sądu rozpoznającego sprawę. Sąd zatwierdza ugodę i nadaje klauzulę wykonalności ( jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji) w całości lub w części, jeśli ugoda nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, gdy jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności. Taka ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem i jest tytułem wykonawczym.

Gdy dojdzie do ugody istotne dla stron postanowienia znajda się w treści ugody.

Strony podpisują ugodę wyrażając tym samym zgodę na przesłanie jej do sądu celem zatwierdzenia. Mediator wysyła ugodę do sądu wraz z protokołem.

Następnie sąd zatwierdza ugodę.

Brak ugody

Sąd dostaje protokół, z którego wynika, że każda ze stron wykazała się dobrą wolą przystępując do mediacji, ale ugoda mimo to nie została zawarta.

Sprawa sądowa odbywa się zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem w zwykłym trybie.

7. Pandemia -COVID19 – Co z Mediacjami?

W tej wyjątkowej dla wszystkich sytuacji w lokalu został wprowadzony reżim sanitarny.

Dla klientów dostępne są również rękawiczki i środki do dezynfekcji rąk.

Kalendarz spotkań ustalany jest tak, by zachować odpowiednio długi czas między poszczególnymi spotkaniami mediacyjnymi.

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ BARDZO BEZPIECZNEJ FORMY PRZEPROWADZENIA MEDIACJI ZA POMOCA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZDALNEJ.

Mediacja online może być prowadzona w sprawach cywilnych i administracyjnych.

8. Jakie dokumenty mam zabrać na spotkanie mediacyjne ?

Najczęściej wystarczającymi dokumentami są :

  • dowód tożsamości ( dowód lub paszport)
  • w sprawach rodzinnych, gdy treść ugody ma dotyczyć dziecka, nr PESEL dziecka
  • w sprawie o podwyższenie / obniżenie alimentów ostatni wyrok

oraz jeśli strona wnioskuje o zmianę wysokości alimentów proszę przygotować zestawienie wskazujące jakie są ponoszone wydatki na utrzymanie dziecka, a także przygotować informacje o swoich dochodach.

  • pełnomocnictwo – jeżeli do prowadzenia postępowania mediacyjnego został ustanowiony pełnomocnik.

Umów się na wizytę telefonicznie

+48 694 523 263
Skip to content